ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák a VIAPLANT Design Kft. által forgalomba hozott termékek (kivéve falburkolatok) megrendelőinek (Továbbiakban: Vásárló, természetes személy-vásárló esetében: Fogyasztó) VIAPLANT Design Kft-vel szemben érvényesíthető jogait, VIAPLANT Design Kft. kötelezettségeit és felelősségét. Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák a távollevők között kötött szerződések esetén jogszabályban előírt tájékoztatást és a teljesítés szabályait, a szerződés megkötésére, az elállási és felmondási jogra vonatkozó szabályokat.

 

A VIAPLANT Design Kft. az Általános Szerződési Feltételek weboldalán való megjelenítésével internetes hozzáférés útján a Vásárló/Fogyasztó számára elérhetővé teszi, hogy a szerződés megkötése előtt a jogszabályban előírt, szükséges tájékoztatást megkapja.

Vásárló/Fogyasztó a honlapon vagy a VIAPLANT Design Kft.-nek küldött e-mailen keresztül történő megrendelésével egyidejűleg elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Általános Szerződési Feltételeket. A VIAPLANT Design Kft. fenntartja a jogot magának arra, hogy az Általános Szerződési Feltételeket bármikor, a Vásárlónak/Fogyasztónak küldött előzetes értesítés nélkül módosítsa.

 

A szerződés létrejötte

 

Vásárló/Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a honlapon, e-mailen végrehajtott megrendelést követően a VIAPLANT Design Kft.  munkatársa általi visszaigazolás következményeként a megrendelt termékre közötte és a VIAPLANT Design Kft.  között távollevők között kötött adás-vételi szerződés jön létre. A Vásárló/Fogyasztó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a honlapon/e-mailen leadott megrendeléssel történt vásárlása fizetési kötelezettséget von maga után.

 

Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) főbb pontjai:

 1. Bevezetés
 2. A VIAPLANT Design Kft. weboldalán található termékek (kivéve falburkolatok) megrendelésére vonatkozó információk, megrendelés menete
 3. A megrendelt termékek kiszállítására vonatkozó információk
 4. Fizetési módok
 5. A Termékekre vonatkozó jótállás
 6. Tájékoztatás a Fogyasztót megillető elállási jogról
 7. Tájékoztatás a kellék-, termékszavatosságról, jótállásról
 8. Tájékoztatás az adatok kezeléséről
 9. Tájékoztatás a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről

 

 1. Bevezetés

 

A www.viaplant.com címen elérhető honlapot a VIAPLANT Design Kft. (továbbiakban: Vállalkozás) üzemelteti és tartja fenn.

 

Vállalkozás adatai:

 

 • Vállalkozás neve: VIAPLANT Design Kft.
 • Vállalkozás székhelye: 1136 Budapest, Raoul Wallenberg utca 2. 4. em. 3.
 • Cégjegyzékszám: 01-09-325573
 • Adószám: 26350635-2-41
 • Elérhetőségek:
  • Központi telefon: +36 20 377 8322
  • Központi e-mail cím: sales@viaplant.com
  • Levelezési cím: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 15.

A jelen ÁSZF hatálya csak a Vállalkozás által gyártott és értékesített termékekre (kivéve falburkolat) terjed ki.

A vásárlások során létrejövő szerződések nyelve magyar, azokra a magyar jogszabályok vonatkoznak.

 

 1. A VIAPLANT Design Kft.​ honlapján (www.viaplant.com) található termékek megrendelésére vonatkozó információk, megrendelés menete

 

A vásárlás feltétele, hogy a Vásárló/Fogyasztó a megrendelését tartalmazó e-mailt megküldje a sales@viaplant.com e-mail címre, majd a Vállalkozás által megküldött visszaigazoló e-mailhez csatolt számlában foglalt összeget az ott megjelölt határnapig a VIAPLANT Design Kft.-nek megfizesse.

www.viaplant.com weboldalon megtalálható termékek fenti módon történő megvásárlásához előzetes regisztrációra nincs szükség.

 

 1. A megrendelt termékek kiszállítására vonatkozó információk

 

A megrendelt termékeket személyesen lehet átvenni a 1136 Budapest, Hegedős Gyula u. 15. szám alatt. A gyártási folyamatról, a termék elkészültéről értesítjük a vásárlót. Amennyiben a Vásárló személyes átvétel helyett kiszállítást szeretne, úgy a pontos időpontról, a szállítási költségekről a rendelés után, a számla kifizetése előtt egyeztetünk a Vásárlóval.

 

 1. Fizetési módok

 

A honlapon a termékek bruttó vételárai vannak feltüntetve (melyek tartalmazzák az általános forgalmi adót). A Vállalkozás fenntartja magának a jogot arra, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa a weboldalon feltüntetett termékeket és árakat.

 

4.1.1 Banki átutalás

 

Banki utalás választása esetén a rendelés értékét előre el kell utalni cégünk számlaszámára. A rendelést csak az összeg beérkezése után kezdjük feldolgozni!

Bankinformáció belföldi utalások esetén:
Számlatulajdonos: Viaplant Design Kft.
Bankszámlaszám (HUF): 16200010-10083680

 

4.1.2 Bankkártyás fizetés – POS terminálon keresztül a bemutatóteremben

 

Személyes vásárlás vagy interneten megrendelt csomag személyes átvetele esetén lehetősége van a bemutatótermünkben található biztonságos bankkártya elfogadó terminálon (POS terminálon) keresztül bankkártyával fizetni. A bankkártya terminál a SUMUP bankkártyás fizetési rendszerét használja, így csak a MasterCard illetve a VISA termékcsaládba tartozó bankkártyák használhatóak.

 

 

 1. A Termékekre vonatkozó jótállás

 

A termékek vonatkozásában a jótállás a vásárlás napjától számított 24 hónap. A honlapon feltüntetett termékekre az egyes tartós használatra rendelt termékek jótállási kötelezettségéről szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rend. szerinti jótállás vonatkozik.

Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

A kötelező jótállás megléte nem érinti a Vásárló/Fogyasztó törvényből eredő jogait.

A megrendelt termékekkel kapcsolatos kifogásokat a Vásárló/Fogyasztó a VIAPLANT Kft.-nek (1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 15.) jelentheti be.

 

 1. Tájékoztatás a Vásárlót/Fogyasztót megillető elállási jogról

 

A Fogyasztó a vásárlástól számított 14 naptári napon belül (beleértve a 14. naptári napot is) indokolás nélkül elállhat. A Fogyasztó és a Vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól a 45/2014. Kormányrendelet rendelkezik. A Fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. A Fogyasztó elállási szándékát a sales@viaplant.com e-mail címen, illetve a +36 20 377 8322-es telefonszámon közölheti.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni írásban (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi elérhetőségek egyikére:

 • Központi e-mail cím: sales@viaplant.com
 • Levelezési cím: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 15.

 

 1. Tájékoztatás a kellék-, termékszavatosságról, jótállásról

 

 • Jótállás

 

7.1.1 Kötelező jótállás

 

A Vállalkozást termékeire vonatkozóan a Polgári Törvénykönyv és a 151/2003. Korm. rend. alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.

A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek a Vásárló/Fogyasztó részére történő átadásával, vagy a termék üzembe helyezésével kezdődik.

Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rend. mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő.

Jótállás esetén a Vásárlót/Fogyasztót ugyanazon jogok illetik meg, mint az 8.2.1. pontban, a kellékszavatosságról szóló részben feltüntetettek.

A Vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Az Vásárlót/Fogyasztót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül a Vásárlót/Fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a 8.2.1. és a 8.2.2. pontokban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

7.1.2. Önkéntes jótállás

 

Vállalkozás az általa értékesített termékekre vonatkozóan a Weboldalon, a Termék ismertetőjében megjelölt időtartamú jótállást (garancia) vállal, amely a kormányrendelet szerinti időtartamnál hosszabb is lehet. Vállalkozás az egyes termékekre vonatkozó jótállás időtartamát legkésőbb a termék Vásárló/Fogyasztó általi átvételekor adott garanciajegyen (jótállási jegyen) szereplő adatok útján közli.

 

 • Szavatosság

 

 • Kellékszavatosság

 

A Vásárló/Fogyasztó a Vállalkozás hibás teljesítése esetén a Vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén a Vásárló/Fogyasztó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Vásárló/Fogyasztó érvényesíteni már nem tudja.

 

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

 

A Vásárló/Fogyasztó – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló/Fogyasztó által választott igény teljesítése lehetetlen, vagy a Vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vásárló/Fogyasztó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Vállalkozás költségére a Vásárló/Fogyasztó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

A Vásárló/Fogyasztó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Vállalkozás adott okot.

 

A Vásárló/Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Vállalkozással.

A Vásárló/Fogyasztó közvetlenül a Vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló/Fogyasztó igazolja, hogy a terméket a Vállalkozástól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Vállalkozás csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Vásárló/Fogyasztó részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Vállalkozás bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Vásárlónak/Fogyasztónak felróható okból keletkezett, nem köteles a Vásárló/Fogyasztó által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vásárló/Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

Ha a Vásárló/Fogyasztó a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

 

 • Termékszavatosság

 

A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő vásárló – választása szerint – az 8.2.1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

A Vásárlót/Fogyasztót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Vásárló/Fogyasztó a gyártóval szemben érvényesítheti.

Termékszavatossági igényként a Vásárló/Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak/Fogyasztónak kell bizonyítania.

 

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

Termékszavatossági igényét a Vásárló/Fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Vásárló/Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vásárló/Fogyasztó felelős.

 

A Vásárló/Fogyasztó termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Vállalkozás) szemben gyakorolhatja.

 

A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.

 

A gyártó, forgalmazó (Vállalkozás) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, forgalmazónak (Vállalkozás) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

 

 1. Tájékoztatás az adatok kezeléséről

 

Önkéntes beleegyezésen alapuló hozzájáruló nyilatkozatot fogadhat el megrendeléskor, melynek értelmében a Vállalkozás a rendelésben megadott adatait (számlázási cím, email cím, telefonszám) további marketing hírlevél és terméktájékoztatás küldése céljából kezelheti.

Az adatkezelés részletes szabályait a  www.viaplant.com internetes oldalon található hozzájáruló Adatvédelmi Nyilatkozat, valamint a VIAPLANT Design Kft. adatvédelmi szabályzata tartalmazza.

Az adatkezelés során a szerződés teljesítése érdekében a szállításhoz szükséges adatok a szállítást végző személy/cég részére átadásra kerülnek.

 

 1. Tájékoztatás békéltető testülethez fordulás lehetőségéről

 

A Vásárló/Fogyasztó az Őt ért jogsérelem, fogyasztói jogvita orvoslása érdekében békéltető testülethez fordulhat. A Vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület neve és címe: Budapesti Békéltető Testület, 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről (Ptk.), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.)  Korm. rendelet, az egyes tartós használatra rendelt termékek jótállási kötelezettségéről szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadóak.